Gent Watertoerist

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan:

-de ondernemer: Gent-Watertoerist bvba.
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

Verkoopsvoorwaarden
Annulering van een reservatie moet altijd gebeuren per brief of per e-mail.

Annuleringskosten:
30 dagen voor de uitstap 30 %
15 dagen voor de uitstap 50 %
minder dan 15 dagen het volledige bedrag

Het juiste aantal personen zal minimum 3 werkdagen vóór de uitstap worden meegedeeld en zal dan ook worden
aangerekend.

Na 20 minuten wachttijd vanaf het afgesproken uur kan een afvaart niet meer gegarandeerd worden. Zonder enig verhaal
zal het totaal bedrag van het order gefactureerd worden.

Indien de opdracht na wachttijd uitgevoerd wordt zal per uur een kostprijs van € 180,00 aangerekend worden vanaf het
afgesproken tijdstip. Ieder begonnen uur wordt verrekend als een vol uur.

Elke factuur, niet binnen de 8 dagen door een ter post afgegeven aangetekend schrijven geprotesteerd ten maatschappelijke
zetel van de vennootschap, wordt verondersteld aanvaard te zijn. Deze aanvaarding omvat tevens de erkenning van de
huidige algemene verkoop- en contractuele voorwaarden.

Al onze facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de vijftien dagen na factuurdatum, zonder korting. Betalingen welke later
dan de vervaldag geschieden brengen van rechtswege, zonder dat daartoe op de vervaldag een ingebrekestelling nodig is,
een verwijlinterest van 8 % op vanaf de vervaldag. Daarenboven zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10 %
op het bedrag van de facturen met een minimum van € 75,00 verschuldigd zijn.
Bij het niet betalen op de vervaldag van een factuur, zullen alle facturen na deze vervaldatum van rechtswege direct
opvorderbaar zijn.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Gent bevoegd, inzonderheid de Rechtbank van
Koophandel en het Vredegerecht van Gent met kanton waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Alle vermelde prijzen zijn geldig tot en met 18u30, na 18u30 prijzen op aanvraag (tot maximum 20u).
Tussen 18u30 en 20u minimum 20 betalende personen.
Culinaire programma’s dienen minimum 1 week op voorhand aangevraagd te worden.
Prijzen zijn steeds vatbaar voor wijzigingen.

Gent-Watertoerist bvba

Hoogpoort 39
9000 Gent
België

T: +32 (0)9 269 08 69
E: