Gent-Watertoerist

Algemene voorwaarden

1. In deze algemene verkoop- en contractuele voorwaarden wordt verstaan:

-de ondernemer: Gent-Watertoerist bv.
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod / reservering tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden welke van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de reservatie.

3. Na reservering door de klant wordt een bevestigingsbrief opgemaakt. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant de bevestigingsbrief van de ondernemer heeft aanvaard voor akkoord. Dit akkoord zal de klant via e-mail laten toekomen bij de ondernemer.

4. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt en geldig in het jaar waarin ze gepubliceerd staan.

5. Annulering van een reservatie moet altijd schriftelijk gebeuren per brief of per e-mail
Annuleringskosten
30 dagen voor de uitstap 30 %
15 dagen voor de uitstap 50 %
minder dan 15 dagen het volledige bedrag

6. Het juiste aantal personen zal minimum 3 werkdagen vóór de uitstap worden meegedeeld en zal dan ook worden aangerekend.
Na 20 minuten wachttijd vanaf het afgesproken uur kan een afvaart niet meer gegarandeerd worden. Zonder enig verhaal zal het totaal bedrag van het order gefactureerd worden.
Indien de opdracht na wachttijd uitgevoerd wordt zal per uur een kostprijs van €195,00 aangerekend worden vanaf het afgesproken tijdstip. Ieder begonnen uur wordt verrekend als een vol uur.

7. Betalingsvoorwaarden en boeteclausules staan vermeld in de bevestigingsbrief.
Elke factuur, niet binnen de 8 dagen door een ter post afgegeven aangetekend schrijven geprotesteerd ten maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt verondersteld aanvaard te zijn. Deze aanvaarding omvat tevens de erkenning van de huidige algemene verkoop- en contractuele voorwaarden.
Al onze facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de acht dagen na factuurdatum, zonder korting. Betalingen welke later dan de vervaldag geschieden brengen van rechtswege, zonder dat daartoe op de vervaldag een ingebrekestelling nodig is, een verwijlinterest van 8% op vanaf de vervaldag. Daarenboven zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10% op het bedrag van de facturen met een minimum van € 75,00 verschuldigd zijn.
Bij het niet betalen op de vervaldag van een factuur, zullen alle facturen na deze vervaldatum van rechtswege direct opvorderbaar zijn.

8. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, ingeval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzichte van de overeenkomst.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van al of niet doorgeven van foutieve informatie door de klant, vb informatie over allergie, medische toestand, enz.

9. Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde
foto’s, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site.

10. De totale inhoud van de websitewww.gent-watertoerist.be”, zijnde foto’s, teksten, merken, e.a. is het exclusief bezit van de rederij. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd bij de rederij, dit op straffe van vervolging.

11. Gent-Watertoerist bv onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. Hierover kan informatie gevonden worden op de website van Becommerce.
 
12. Via de website aangekochte tickets kunnen niet herroepen worden en worden niet terugbetaald.

13. De gegevens van de klant worden zo lang bewaard als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst volledig uitgevoerd is, de facturatie en de betaling ervan rond is, zullen gegevens van personen op een termijn van maximum 1 maand gewist worden.

14. Het is vrij aan de klant om mee te delen of hij al of niet nog verder op de hoogte wil gehouden worden van acties, nieuwsbrieven of dergelijke. Indien de klant geen informatie van de ondernemer verder wenst te ontvangen zal hij dit meedelen aan de ondernemer. De ondernemer zal binnen een termijn van één maand zijn persoonlijke gegevens schrappen in de bestanden van de onderneming.

15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Gent bevoegd, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht van Gent met kanton waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.